Prima pàgina > PÀRRERES > Messàgiu de Audrey Azoulay, Diretore generale de s’UNESCO, in ocasione de (...)

Messàgiu de Audrey Azoulay, Diretore generale de s’UNESCO, in ocasione de sa Die internatzionale de sa limba materna, 21 de freàrgiu de su 2023

martis 21 freàrgiu 2023, de DieCunDie

Sende chi s’iscola basada in sa limba meterna siat essentziale pro agiuare a s’isvilupu prenude s’indivìduu e pro trasmìtere su patrimoniu linguìsticu, su 40% de sos istudentes de su mundu non tenet atzessu a s’iscola in sa limba chi faeddat o cumprendet mègius. Custa situatzione costìtuit un’ostàculu grave a s’aprendimentu, a s’espressione culturale e a su fràigu de ligàmenes sotziales e indebìlitat meda su patrimòniu linguìsticu de s’umanidade. Est duncas essentziale chi custu fatore linguìsticu siat leadu in cunsideru in sa trasformatzione netzessària de s’iscola, chi s’UNESCO at sustentadu pro totu su 2022 e chi est cròmpida a s’Adòviu pro sa trasformatzione de s’istrutzione cunvocadu dae su Segretàriu generale de sas Natziones Unidas Antonio Guterres in su mese de cabudanni passadu, mescamente tràmite una regorta mègius de sos datos, chi at a cunsentire atziones miradas e personalizadas. Cadauna de sas prus de 7000 limbas faeddadas dae s’umanidade incarnat unu cuntzetu ùnicu de su mundu, de sas cosas e de sos èsseres, una manera de pessare e de cumprèndere sas cosa, a su puntu chi cada iscumparta de una limba est una pèrdida irreparàbile. In custu cuntestu, sa Dècada internatzionale de sas limbas indìgenas de su mundu (2022-2032), chi s’UNESCO nd’est s’agèntzia ghia, rapresentat un’oportunidade importante pro sa comunidade internatzionale de si mobilitare pro amparare una parte importante de sa diversidade culturale de su mundu, chi est finas sa finalidade de custa Die internatzionale: tzelebrare custas manera de espressare su mundu in sa multiplitzidade sua, s’impinnare a preservare sa diversidade de sas limbas comente patrimòniu comunu e traballare pro un’imparu de calidade - in sa limba materna - pro totus.}}}