Prima pàgina > EUROPA DE SAS NATZIONES > CATALUGNA > VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA: voluntariadu linguìsticu in Catalugna

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA: voluntariadu linguìsticu in Catalugna

giòvia 2 martzu 2023, de GIAGU LEDDA

In Catalugna su guvernu de sa Generalitat, sistema istitutzionale pro s’autoguvernu de sa Catalugna, at creadu in su 2003 unu programma naradu "Voluntariat per la llengua" (VxL), Voluntariadu pro sa limba, pro sa difusione de su catalanu intre sos non catalanosfaeddantes.

Si tratat unu programma chi tenet s’obietivu de fàghere fàtzile a totu sas pessones chi tèngiant una base mìnima de catalanu e chi siant interessadas a lu faeddare, de lu pòdere praticare cun un’àtera pessone chi faeddet bene su catalanu, in un’ambiente pàsidu e serenu, a manera presentziale o virtuale.

Ambas pessones sunt voluntàrias e partètzipant in su programma a manera disinteressada; si lis pedit petzi una partetzipatzione de 10 oras, un’ora sa chida pro deghe chidas.

Podent èssere voluntàrias totu sas pessones adultas chi faeddent bene su catalanu e no est netzessàriu perunu tìtulu de istùdiu; si devent impignare un’ora sa chida pro faeddare de temas fitianos in catalanu cun sa pessone chi lu cheret imparare e chi li ant assignadu, pro chi custa lu podat praticare a manera assussegada.

Sos dischentes devent èssere pessones adultas chi tèngiant una connoschèntzia mìnima de su catalanu, ma chi chèrgiant pèrdere sa birgòngia de lu faeddare e chi lu chèrgiant impreare cun naturalidade in s’atividade fitiana issoro, in su traballu o in sas relatziones sotziales.

Custu programma de voluntariadu at permìtidu de dare a connòschere sa limba catalana a prus de chentuchimbanta mìgia pessones in custos ùrtimos binti annos, mediante custa fòrmula de dialogare e praticare sa limba una borta sa chida. Su sacrifìtziu e s’impignu de sos voluntàrios afòrtigat su catalanu e allargat sa base sotziale de sos chi lu faeddant e a su matessi tempus contribuit, paris cun s’insignamentu obligatòriu in iscola, a chi oe in die sos livellos de cumprensione de su catalanu siant superiores a su 94% de sa populatzione. Custu programma est un’esempru de impignu pro sa limba e fintzas de coesione de sa natzione; nos at mustradu s’importàntzia de s’impreu sotziale de sa limba e sa responsabilidade chi tenent sos faeddantes in sa defensa de sa limba pròpria. Sos voluntàrios linguìsticos ant contribuidu a fàghere intrare su catalanu in setores de sa sotziedade chi in antis podiat pàrrere complicadu e rapresentant una mustra de sa voluntade de integrare totu sos chi vivent in Catalugna in sa limba pròpria de custa terra. In custu perìodu chi s’impreu sotziale de sa limba est minimende intre sos giòvanos e in setores comente sa tecnologia o su mundu audiovisuale tocat a tènnere in contu chi sa subravivèntzia de sa limba dipendet fintzas dae s’isfortzu e sa voluntade de sos matessis faeddantes pro l’isparghinare e impreare prus addae de su sistema educativu e pensare chi no est responsabilidade ùnica de s’amministratzione.