Prima pàgina > PÀRRERES > RISPETU E EDUCATZIONE

RISPETU E EDUCATZIONE

giòvia 16 martzu 2023, de GIAGU LEDDA

No est petzi sa limba italiana sa chi est faghende iscumpàrrere sa limba sarda. Nono. Sa limba sarda est iscumparende pro sa mandronia de sos matessi faeddantes. Agiomai totus nois abbandonamus su sardu in antis chi s’interlocutore nostru abèrgiat sa buca, ca non s’ischit mai si si ofendet si comintzamus a li faeddare in sardu. Si esistit una duda: a foras su sardu. S’iscusa prus frecuente est chi si faghet pro "rispetu" e pro "educatzione", cosa chi inditat su gradu de perversidade psicològica chi cumportat s’inferiorizatzione. E non si tratat petzi de inferiorizatzione de sa limba, ma de inferiorizatzione de sos sardos. Semus nois etotu chi cuamus sa limba nostra, chi la reduimus a una simple faeddada de domo o de tzilleri, faeddada chi podet agiuare a una fèmina manna a rugrare una carrera, ma chi non servit in sa vida de cada die.

Si si tratat de una chistione de rispetu e de educatzione, comente est chi sos chi càmbiant de limba semus semper nois e non chie faeddat italianu? Comente est chi sa limba chi iscumparet est semper sa nostra? Si tratat de domìniu e tzerachia, e su tzeracu pro si defensare s’imbentat cale si siat iscusa, pro esempru: "A mie su chi m’importat est a mi cumprèndere cun una pessone." Iscusa de malu pagadore custa; e chie bi l’at naradu a vostè chi s’àtera pessone no lu cumprendet, si est nàschidu e pàschidu inoghe e in prus tenet una làurea? Comente mai no est isse chi passat a su sardu pro rispetu e educatzione e pro si cumprèndere cun s’àtera pessone? Pro una resone simple meda: ca semus sos sardos matessi chi cun su cumportamentu nostru li semus narende chi su sardu est una limba inùtile chi no est netzessàriu chi si faeddet.

In cantu a s’automatismu de càmbiu de limba, custu est su resurtadu de s’interiorizatzione de s’inferioridade pròpia; su sardu si cumportat cun sa matessi educatzione chi si cumportaiant sos negros cun sos biancos o sas fèminas cun sos òmines. Si tratat, in manera definitiva, de unu cumportamentu de tzerachia e domìniu, cunsighèntzia de unu protzessu anteriore de autoinferiorizatzione de s’identidade pròpia comente sardos, comente negros o comente fèminas.

Sa pregunta duncas est custa: esistit in Sardigna calicunu dispostu politicamente a artziare custu gradu de autoistima. Sos negros ant fatu custu protzessu; sas fèminas de medas paisos ant fatu custu protzessu. Meda mi timo chi nois, sos sardos, non tenimus peruna intentzione de lu fàghere.